ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

https://www.mon.bg/bg/100925