ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен

Иновативно училище

Основно училище "Д-р Петър Берон" - Плевен е създадено с Решение № 144 от 27.06.1972 г. на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет - Плевен.

То е правоприемник на съществувалото до този момент Начално училище със същото име.

Днес ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен е училище-знак за качествено обучение, новаторство и висок професионализъм.

Обучение, осъществявано от екип, който с любов и компетентност, човешка топлота и отдаденост работи за приобщаването на училището към европейското образователно пространство.

В съвременна образователна среда провокираме творческа активност, насочена към откривателство, общуване с познанието и със света, който ни заобикаля. 

Училищното ръководство през годините се се стремяло да обнови и модернизира материално-техническата база на училището, да създаде благоприятни условия за учение и труд на учителите и възпитаниците от ОУ "Д-р Петър Берон".

В условията на динамични промени и делегиран бюджет, успешно отстоява и развива традициите на училището и сегашният директор Ваня Дражева. 

През всичките години училището е в тясно сътрудничество с училищното настоятелство, родители и жители на квартала.

В училището системно се работи за повишаване на квалификацията на учителите. Развива се богата вътрешно-методическа работа, посещават се курсове за следдипломна квалификация.

Прием подготвителна група
Прием 1 клас
Прием 5 клас